วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (VISION)

สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสท์พัทยามุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ  สถานที่  อาหาร และ           สื่งแวดล้อมเพื่อเป็นพระพรสำหรับทุกคนที่มาใช้บริการซึ่งเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า


พันธกิจ  (Ministry)
สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสท์ส่งเสริมการฝึกอบรมคริสเตียนให้เป็นสาวกที่เกิดผลในการนำคนมาพบพระเจ้า  อีกทั้งเสริมสร้างผู้รับใช้ให้เข้มแข็งเพื่อขยายแผ่นดินของพระองค์ต่อไป

"เพื่อเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ใน  พระคริสต์ เอเฟซัส 4:12-13 "

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:39 น.)

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5